V súvislosti so vznikom a pretrvávajúcou pandemickou situáciou, zmenou zákonov v súvislosti s ochranou zdravia, a v znení neskorších predpisov, úpravy novely, vestníkov a novelizácie zákonov v súvislosti s pandemickou situáciou COVID 19 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) poskytujeme zákonom a vládnym nariaeným všetku lekársku starostlivosť na základe dohody a telefonickým kontaktom: 02/622 506 27.

Viac informácií Vám poskytneme mailom - humania@humania.sk, kde Vás prosíme o uvedenie telefonického kontaktu a kontaktnej osoby. Ďakujeme.