Spoločnosť HUMANIA spol. s r. o. zabezpečuje:

telefonistka

 

 • poskytovanie Pracovnej zdravotnej služby pre firmy, zamestnávateľov, nástupné a preventívne lekárske prehliadky a odborné vyšetrenia v súvislosti s pracovným zaradením a kategóriou pracovného prostredia,
 • dohľad nad pracovným prostredím - vykonanie hygienického auditu; samozrejmosťou je účasť na spoločnej bezpečnostnotechnickej a pracovnozdravotnej prehliadke pracoviska v zákonom stanovených intervaloch
 • identifikáciu nebezpečenstiev rizikových faktorov práce a pracovného prostredia - chemické, fyzikálne, biologické, psychologické a sociálne nebezpečenstvá
 • sledovanie expozície zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia (intenzita, dĺžka expozície, frekvencia pôsobenia)
 • kategorizáciu pracovných činností
 • vypracovanie podkladov pre stravovacie zariadenia  - HACCP, prevádzkový poriadok...

PORADENSTVO

30

Vypracovávanie dokumentácie pre potreby zamestnávateľa:

kategorizácia prác

prevádzkové poriadky

posudky o riziku

návrh na zaradenie prác do 3. a 4. kategórie pre príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva

 • realizácia odborných seminárov a školení v súvislosti s ochranou zdravia pri práci
 • pracovná zdravotná služba pre firmy, spoločnosti, zamestnancov
 • akreditované školenie na prácu s toxickými a veľmi toxickými látkami a zmesami
 • akreditované školenie na prácu dezinfekčnými prostriidkami na profesionálne použitie (DDD)
 • akreditované školenie na likvidáciu materiálov obsahujúcich azbest 
 • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti hygieny práce a pracovného prostredia


Zabezpečenie zdravotného dohľadu:

 • určenie rozsahu a náplne cielených preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci pre každú profesiu
 • zabezpečenie preventívnych lekárskych prehliadok pre zamestnancov v jednom objekte

PODMIENKY PRE UZATVORENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

363461_4910

UZATVORENÍM ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZABEZPEČUJEME KOMPLETNÝ SERVIS VRÁMCI PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY PRE VŠETKY KATEÓRIE PRÁC:

- ZÁKONMI STANOVENÚ OCHRANU ZDRAVIA VAŠICH ZAMESTNANCOV

- DOHĽAD NAD PRACOVNÝM PROSTREDÍM VAŠICH ZAMESTNANCOV

- POSKYTOVANIE PORADENSTVA