Spoločnosť HUMANIA spol. s r. o. zabezpečuje:

telefonistka

 

  • poskytovanie Pracovnej zdravotnej služby pre firmy, zamestnávateľov, nástupné a preventívne lekárske prehliadky a odborné vyšetrenia v súvislosti s pracovným zaradením a kategóriou pracovného prostredia,
  • dohľad nad pracovným prostredím - vykonanie hygienického auditu; samozrejmosťou je účasť na spoločnej bezpečnostnotechnickej a pracovnozdravotnej prehliadke pracoviska v zákonom stanovených intervaloch
  • identifikáciu nebezpečenstiev rizikových faktorov práce a pracovného prostredia - chemické, fyzikálne, biologické, psychologické a sociálne nebezpečenstvá
  • sledovanie expozície zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom práce a pracovného prostredia (intenzita, dĺžka expozície, frekvencia pôsobenia)
  • kategorizáciu pracovných činností
  • vypracovanie podkladov pre stravovacie zariadenia  - HACCP, prevádzkový poriadok...

PORADENSTVO

30

 

Zabezpečenie zdravotného dohľadu:

  • určenie rozsahu a náplne cielených preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci pre každú profesiu
  • zabezpečenie preventívnych lekárskych prehliadok pre zamestnancov v jednom objekte

PODMIENKY PRE UZATVORENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

363461_4910

UZATVORENÍM ZMLUVNÉHO VZŤAHU ZABEZPEČUJEME KOMPLETNÝ SERVIS VRÁMCI PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY PRE VŠETKY KATEÓRIE PRÁC:

- ZÁKONMI STANOVENÚ OCHRANU ZDRAVIA VAŠICH ZAMESTNANCOV

- DOHĽAD NAD PRACOVNÝM PROSTREDÍM A ZDRAVÍM  VAŠICH ZAMESTNANCOV

- POSKYTOVANIE PORADENSTVA V LEKÁRSTVA, ZDRAVODTNÍCTVA, OZNÁMENÍ A POSTUPOV POČAS PANDEMICKEJ SITUÁCIE, AMBULANTNÉ TESTOVANIE A OČKOVANIE PROTI COVID 19, OČKOVANIE PROTI CHRÍPKE