CENTRUM HYGIENY A PRACOVNEJ MEDICÍNY

ruka

SPOLOČNOSŤ PÔSOBIACA NA MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI SO ZÁRUKOU PROFESIONÁLNEHO PRÍSTUPU, KTOREJ POSLANÍM JE DOSIAHNUTIE SPOKOJNOSTI KLIENTOV POSKYTOVANÍM KOMPLEXNEJ ODBORNEJ STAROSTLIVOSTI V OBLASTI OCHRANY ZDRAVIA ZAMESTNANCOV

 

SPOLOČNOSŤ JE VÝUČBOVÝM ZARIADENÍM SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE A PARTNERSKÝM PRACOVISKOM VEĽVYSLANECTVA SRN V BRATISLAVE

 

 

 

Dňom  1.12.2017 nadobúda účinnosť novela zákona 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Novela zákona ruší kompetenciu bezpečnostným technikom zabezpečovať pracovnú zdravotnú službu.  

Naše služby:

  • hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia
  • posúdenie expozície zamestnancov a ich možné kombinované účinky na zdravie
  • hodnotenie zdravotných rizík
  • kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík
  • hodnotenie psychickej záťaže pri práci pracovným lekárom ako oprávnenou osobou (okrem psychológa)
  • vypracovanie prevádzkových poriadkov a posudkov o riziku na všetky riziká
  • zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci na jednom pracovisku v priebeho jedného dňa
  • spolupráca pri komunikácii s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva